Aria protejata

Parcul National Domogled-Valea Cernei se situeaza in sud-vestul Romaniei, la intersectia judetelor Caras-Severin, Mehedinti si Gorj, din care ocupa 23.185 ha, 8220 ha si respectiv 29.806 ha. Din punct de vedere al suprafetei, parcul a fost delimitat, in cea mai mare parte, urmarind cumpana de ape a bazinului Cernei, fiind cel mai extins parc national din Romania. Teritoriul parcului cuprinde intregul bazin hidrografic al Vaii Cernei, precum si masivul montan Domogled.

Suprafata acestuia este de 61. 211 ha si este cuprinsa intre latitudinile nordice de 440 50׀ 10” si respectiv 450 16׀ 50” si longitudinile estice de 220 23׀ 50” si respectiv 220 51׀ 35”.
Fiind cel mai intins parc national din Romania, obiectivul cuprinde suprafete din 11 unitati administrativ-teritoriale:

 • comuna Pades, judetul Gorj;
 • orasul Tismana, judetul Gorj;
 • comuna Cornereva, judetul Caras-Severin;
 • comuna Obarsia-Closani, judetul Mehedinti;
 • comuna Isverna, judetul Mehedinti;
 • comuna Mehadia, judetul Caras-Severin;
 • comuna Podeni, judetul Mehedinti;
 • comuna Balta, judetul Mehedinti;
 • comuna Toplet, judetul Caras-Severin;
 • orasul Baia de Arama, judetul Mehedinti;
 • orasul  Baile Herculane, judetul Caras-Severin.

 Data fiind extinderea teritoriala mare, accesul la parc poate fi realizat din diferite directii:

 • Dinspre Timisoara/Caransebes pe DN 6 pana la Baile Herculane si apoi pe DN 67D;
 • Dinspre Targu Jiu/Baia de Arama pe DN 67D;
 • Dinspre Petrosani/Lupeni pe DN 66A.

Suprafata totală  aflată  în administrarea Administratiei Parcului National Domogled Valea Cernei  este  formată  din:

 • Suprafața  Parcului  Național  Domogled – Valea  Cernei (60.100 ha)
 • Suprafata sitului  NATURA  2000  RO SCI 0069  este de 62.171 ha, și  se  suprapune  pe suprafața  parcului  iar  restul de  2.071 ha  este  în  afara  parcului.
 • Suprafata Natura 2000 – ROSPA0035 Domogled-Valea Cernei este de 61.994 ha (din  suprafața   66.616 ha, 4.622 ha  se  află  în  pe  suprafața  Geoparcului  Platoul  Mehedinți  și  a  Parcului  Național  Retezat, care  este  administrată  de  structurile  acestora).  Suprafața  sitului  se  suprapune  pe  suprafața  parcului  și  restul  de  1.894 ha  este  în  afara  parcului.
 • Suprafața  de  792  ha  din  afara  parcului  este  comună  atât  pentru  SCI  cât  și  pentru  SPA.

Recunoastere conform legislatiei comunitare/nationale (cu mentionarea actului normativ prin care s-a instituit regimul de protectie):

 1. Sit de Interes Comunitar – cod ROSCI0069, instituit prin Ordinul 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice Natura 2000 in Romania, cu  completările  și  modificările  ulterioare..
 2. Arie de protectie speciala avifaunistica – cod ROSPA0035, instituita prin Hotararea 1248/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania, cu  completările  și  modificările  ulterioare.
 3. Arie protejata de interes national – Parcul National Domogled – Valea Cernei, instituit prin Ordinul Ministrului Mediului 7/1990 privind infiintarea a 13 parcuri nationale in Romania, Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National, Sectiunea a III-a – Zone protejate, HG 230/2003 privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si constituirea administratiilor acestora.
 4. Alt statut de protectie conform legislatiei nationale/internationale in vigoare – Categoria a II-a IUCN.

Tipurile de ecosisteme

Parcul National Domogled-Valea Cernei este caracterizat printr-un mozaic de ecosisteme din cele mai variat. Complexitatea ecosistemelor este data de relatiile dintre elementele biotice si abiotice care le formeaza. In timp, succesiunile ecologice, clima, reteaua hidrografica si factorii antropici au dus la formarea ecosistemelor specifice din PNDVC. Padurile naturale, suprafetele de pajiste si pasuni alpine, zonele umede si nu in ultimul rand asezarile umane cu iz arhaic sunt cele care creeaza cadul natural al Parcului si definesc ecosistemelor ce il compun. Numarul mare si importanta ecologica, stiintifica si recreativa a tipurilor de ecosisteme intalnite aici au fost argumentele principale in declararea acestui sit ca Parc Natural. PNDVC corespunde categoriei II IUCN (Uniunea Internationala pentru Conservarea Naturii) – „Parc national: arie protejata gestionata in principal pentru protectia ecosistemelor si recreere”. Relatiile din cadrul acestor ecosisteme constituie o inepuizabila sursa de studiu, fiind astfel, prin unicitatea lor (lapiezurile intalnite in zona Tilva, Piatra Mare a Closanilor sunt unice in Romania creand ecosisteme ce necesita conservare, totodata formatiunile din Poiana Beletina incanta privirea oricarui turist care viziteaza parcul) o atractie pentru oamenii de stiinta dar si pentru turisti.

Tipuri de habitate de interes comunitar

Principalele clase de habitate intalnite in sit sunt: tufarisurile  care acopera 2% din suprafata PNDVC, in aceeasi proportie gasim si pasunile si habitatele de paduri in tranzitie, pajistile naturale, stepe, reprezinta 14% din suprafata sitului, urmate de padurile de foioase cu un procent de 33% si padurile de amestec cu 43%. Clasa habitatelor padurilor de conifere acopera 4% din suprafata sitului.

Din cadrul claselor de habitate descrise mai sus, tipurile de habitate de interes comunitar prezente in sit sunt:

 • 3220 Cursuri de apa montane si vegetatia erbacee de pe malurile acestora [Alpine rivers and the herbaceous vegetation along their banks]. (Gafta, 2008).
 • 6170 Pajiști  calcifile alpine  și  subalpine [Alpine  and  subalpine  calcareous  grasslands].Pajiști  alpine  și  subalpine  pe  soluri  bogate  în  baze  ale  lanțurilor  muntoase.(Gafta, 2008).
 • 91L0 Paduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion) [Illyrian oakhornbeam forests (Erythronio-Carpinion)] (Gafta, 2008).
 • 4060 Tufarisuri alpine si boreale [Alpine and Boreal heaths]. (Gafta, 2008).
 • 40A0* Tufarisuri subcontinentale peripanonice [Subcontinental peri-Pannonic scrub] (Gafta, 2008).
 • 6110* Pajisti rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi [Rupicolous calcareous or basophile grasslands of the Alysso-Sedion albi] cu asociatiile vegatale Alysso petraei-Sedetum hispanici Schneider-Binder et al. 1971; Sedo- Petrorhagietum saxifragae Roman 1974; Seslerio rigidae-Saxifragetum rochelianae Gergely 1967; Saxifrago tridactylitis-Poëtum compressae (Kreh 1951) Géhu et Leriq 1957 (syn.: Sclerantho-Poëtum compressae Borza 1959) (Gafta, 2008).
 • 6210 Pajisti xerofile seminaturale si facies cu tufisuri pe substrate calcaroase (Festuco-Brometalia) (* situri importante pentru orhidee) [Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometea) (*important orchid sites)]. (Gafta, 2008).
 • 6410 Pajisti cu Molinia pe soluri carbonatice, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae) [Molinia meadows on calcareous, peaty or clayey-silt-laden soils (Molinion caeruleae)] (Gafta, 2008).
 • 6430 Comunitati de liziera cu ierburi inalte higrofile de la campie si din etajul montan pana in cel alpin [Hydrophilous tall-herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels](Gafta, 2008).
 • 6520 Fanete montane [Mountain hay meadows] cu asociatiile vegetale Poo-Trisetetum flavescentis (Knapp 1951) Oberd. 1957; Trisetetum flavescentis (Schrőter) Brockmann 1907; Festuco rubrae-Agrostietum capillaris Horvat 1951 (exclusiv subas. nardetosum strictae Pop 1976); Anthoxantho-Agrostietum capillaris Silinger 1933 (Gafta, 2008).
 • 6190 Pajisti panonice de stancarii (Stipo-Festucetalia pallentis) [Rupicolous Pannonic grasslands (Stipo-Festucetalia pallentis)]. (Gafta, 2008).
 • 7220* Izvoare mineralizate incrustante cu formare de tuf calcaros (Cratoneurion) [Petrifying springs with tufa formation (Cratoneurion)] cu vegetatie definita de Cratoneuretum filicino-commutati (Kuhn 1937) Oberd. 1977 (syn.: as. Cu Cratoneuron commutatum Puscaru et al. 1967); Cochleario pyrenaicae-Cratoneuretum commutati (Oberd. 1957) Th. Müller 1961 (syn.: Carici flavae- Cratoneuretum cochlearietosum pyrenaicae Stefureac 1972); Doronico carpatici-Saxifragetum aizoidis Coldea (1986) 1990 (Gafta, 2008).
 • 9180* Paduri de Tilio-Acerion pe versanti, grohotisuri si ravene [Tilio-Acerion forests of slopes, screes and ravines]. Asociatiile vegetale care intra in componenta acestui habiat sunt: Aceri-Fraxinetum Pauca 1941 (syn. Acereto-Ulmetum Beldie 1951); Corylo- Tilietum cordatae Vida 1959.
 • 91K0 Paduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) [Illyrian Fagus sylvatica forests (Aremonio-Fagion)].(Gafta, 2008).
 • 8160* Grohotisuri medio-europene carbonatice din etajele colinar si montan [Medio-European calcareous scree of hill and montane levels] Unde formatiunile vegetale sunt reprezentate de Gymnocarpietum robertianae Kaiser 1926 (syn.: Dryopteridetum robertianae (Kuhn 1937) Tüxen 1937, Thymo marginati-Phegopteridetum robertianae Csűrös et Csűrös Káptalan 1966); Achnatheretum calamagrostis Br.-Bl. 1918 (Gafta, 2008).
 • 8210 Versanti stancosi calcarosi cu vegetatie casmofitica [Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation] (Gafta, 2008).
 • 8310 Pesteri inchise accesului public [Caves not open to the public]. (Gafta, 2008).
 • 9130 Paduri de fag de tip Asperulo-Fagetum [Asperulo-Fagetum beech forests] cu comuniitati hegetale reprezentate de Carpino-Fagetum Pauca 1941; Galio schultesii-Fagetum (Burduja et al. 1973) Chifu et Stefan 1994; Lathyro veneti-Fagetum (Dobrescu et Kovács 1973) Chifu 1995 (Gafta, 2008).
 • 9150 Paduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion pe substrate calcaroase [Medio-European limestone beech forests of the Cephalanthero-Fagion]. Unde vegetatia este edificfata de Epipactidi-Fagetum Resmerita 1972; Carpino-Fagetum Pauca 1941 cephalantherietosum Coldea 1975 (Gafta, 2008).
 • 91E0* Paduri aluviale de Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnionincanae, Salicion albae) [Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)]. Cu vegetatie edificvata de Telekio speciosae-Alnetum incanae Coldea (1986) 1991; Stellario nemorum- Alnetum glutinosae (Kästner 1938) Lohmeyer 1957; Carici brizoidis-Alnetum glutinosae Horvat 1938 em. Oberd. 1953; Carici remotae-Fraxinetum Koch ex Faber 1936; Pruno padi-Fraxinetum Oberdorfer 1953; Salicetum fragilis Passarge 1957; Salicetum albae Issler 1924 (Gafta, 2008).
 • 91V0 Paduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) [Dacian Beech forests (Symphyto-Fagion)] Pulmonario rubrae-Fagetum (Soó 1964) Täuber 1987 (inclusiv subas. taxetosum baccatae Comes et Täuber 1977); Leucanthemo waldsteinii- Fagetum (Soó 1964) Täuber 1987; Symphyto cordati-Fagetum Vida 1959 (inclusiv subas. taxetosum baccatae Hodoreanu 1981); Phyllitidi-Fagetum Vida (1959) 1963 (Gafta, 2008).
 • 9410 Paduri acidofile de molid (Picea) din etajul montan pana in cel alpin (Vaccinio- Piceetea) [Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea)]. Cu vegetatie dominata de Soldanello majoris-Piceetum Coldea et Wagner 1998; Hieracio rotundati- Piceetum Pawł. et Br.-Bl. 1939 (syn.: Luzulo sylvaticae-Piceetum Wraber 1953); Hieracio rotundati-Abietetum (Borhidi 1974) Coldea 1991;Leucanthemo waldsteinii-Piceetum Krajina 1933 (Gafta, 2008).
 • 9530* Paduri (sub)mediteraneene de pini negri endemici [(Sub-)Mediterranean pine forests with endemic black pines] cu asociatia vegetala specifica Genisto radiatae-Pinetum nigrae Resmerita 1972 (Gafta, 2008).
 • 9110 Paduri de fag de tip Luzulo-Fagetum [Luzulo-Fagetum beech forests]. Caracterizat de asociatia vegetala Festuco drymejae-Fagetum Morariu et al. 1968; Hieracio rotundati-Fagetum (Vida 1963) Täuber 1987 (syn.: Deschampsio flexuosae-Fagetum Soó 1962) (Gafta, 2008).
 • 8110 Grohotisuri silicatice din etajul montan pana in etajul nival (Androsacetalia alpinae si Galeopsietalia ladani) [Siliceous scree of the montane to snow levels (Androsacetalia alpinae and Galeopsietalia ladani)](Gafta, 2008).

Speciile de importanta comunitara:

Speciile de mamifere enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE si prezente in sit (PDF)

Specii de păsări cu migraţiune regulată nemenţionate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC (PDF)

Speciile de amfibieni si reptile enumarate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:

 • Bombina variegata
 • Testudo hermani

Specii pestienumarate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:

 • Gobio uranoscopus
 • Aspius aspius
 • Barbus meridionalis
 • Sabanejewia aurata
 • Cottus gobio
 • Eudontomyzon danfordi

Specii de nevertebrate enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEEEuphydryas maturna

 • Maculinea teleius
 • Lycaena dispar
 • Callimorpha quadripunctaria
 • Lucanus cervus
 • Osmoderma eremita
 • Buprestis splendens
 • Austropotamobius torrentium
 • Oxyporus mannerheimii
 • Carabus variolosus
 • Rhysodes sulcatus
 • Gortyna borelii lunata
 • Leptidea morsei
 • Nymphalis vaualbum
 • Cordulegaster heros
 • Odontopodisma rubripes
 • Chilostoma banaticum
 • Rosalia alpina
 • Cerambyx cerdo
 • Morimus funereus
 • Paracaloptenus caloptenoides
 • Pholidoptera transsylvanica.

 Specii de plante enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:

 • Himantoglossum caprinum
 • Campanula serrata
 • Cypripedium calceolus.