Zonarea interna a parcului conform OUG 57/2007


Zonarea interna a parcului si activitatile permise în fiecare zona:   În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/ 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, Parcul National Domogled - Valea Cernei se împarte în patru zone dupa cum urmeaza:

a) Zona cu protectie stricta: aceasta zona este de o mare importanta stiintifica ce cuprinde zone salbatice în care nu au existat interventii antropice sau nivelul acestora a fost foarte redus. În aceasta zona este interzisa desfasurarea oricaror activitati umane, cu exceptia activitatilor de cercetare, educatie ecologica, activitati de ecoturism, cu limitarile descrise în prezentul plan de management.
b) Zona de protectie integrala: cuprinde cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural din interiorul parcului national.
      (1) În zonele de protectie integrala sunt interzise:
i) orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum si orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protectie si/sau de conservare;
ii) activitatile de constructii - investitii, cu exceptia celor destinate administrarii ariei naturale protejate si/sau activitatilor de cercetare stiintifica ori a celor destinate asigurarii sigurantei nationale sau prevenirii unor calamitati naturale.
      (2) Prin exceptie de la prevederile aliniatului (1), în zonele de protectie integrala, în afara perimetrelor rezervatiilor stiintifice, se pot desfasura urmatoarele activitati:
i) stiintifice si educative;
ii) activitati de ecoturism care nu necesita realizarea de constructii - investitii;
iii) utilizarea rationala a pajistilor pentru cosit si/sau pasunat numai cu animale domestice, proprietatea membrilor comunitatilor care detin pasuni sau care detin dreptul de utilizare a acestora în orice forma recunoscuta prin legislatia nationala în vigoare, pe suprafetele, în perioadele si cu speciile si efectivele avizate de administratia parcului, astfel încât sa nu fie afectate habitatele naturale si speciile de flora si fauna prezente;
iv) localizarea si stingerea operativa a incendiilor;
v) interventiile în scopul reconstructiei ecologice a ecosistemelor naturale si al reabilitarii unor ecosisteme necorespunzatoare sau degradate, cu avizul administratiei ariei naturale protejate, în baza hotarârii consiliului stiintific, si aprobate de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor;
vi) actiunile de înlaturare a efectelor unor calamitati, cu avizul administratiei ariei naturale protejate, în baza hotarârii consiliului stiintific, cu aprobarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor. În cazul în care calamitatile afecteaza suprafete de padure, actiunile de înlaturare a efectelor acestora se fac cu avizul administratiei, în baza hotarârii consiliului stiintific, si cu aprobarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor;
vii) actiunile de prevenire a înmultirii în masa a daunatorilor forestieri, care nu necesita extrageri de arbori, si actiunile de monitorizare a acestora;
viii) actiunile de combatere a înmultirii în masa a daunatorilor forestieri, care necesita evacuarea materialului lemnos din padure, în cazul în care apar focare de înmultire, cu avizul administratiei, în baza hotarârii consiliului stiintific, cu aprobarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor.
c) Zona de conservare durabila este constituita din parcelele din fondul forestier care nu fac parte din zona de protectie integrala si restul suprafetelor care nu sunt incluse în zona de dezvoltare durabila respectiv paduri particulare, enclave, golurile alpine, fânete, pasuni, lacurile de acumulare.

În zonele de conservare durabila se pot desfasura urmatoarele activitati:
aa) stiintifice si educative;
bb) activitati de ecoturism care nu necesita realizarea de constructii - investitii;
cc) utilizarea rationala a pajistilor pentru cosit si/sau pasunat pe suprafetele, în perioadele si cu speciile si efectivele avizate de administratia parcului national, astfel încât sa nu fie afectate habitatele naturale si speciile de flora si fauna prezente;
dd) localizarea si stingerea operativa a incendiilor;
ee) interventiile pentru mentinerea habitatelor în vederea protejarii anumitor specii, grupuri de specii sau comunitati biotice care constituie obiectul protectiei, cu aprobarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor, cu avizul administratiei ariei naturale protejate, în baza hotarârii consiliului stiintific, a planului de actiune provizoriu, elaborat si valabil pâna la intrarea în vigoare a planului de management;
ff) interventiile în scopul reconstructiei ecologice a ecosistemelor naturale si al reabilitarii unor ecosisteme necorespunzatoare sau degradate, cu avizul administratiei ariei naturale protejate, în baza hotarârii consiliului stiintific, aprobate de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor;
gg) actiunile de înlaturare a efectelor unor calamitati, cu avizul administratiei ariei naturale protejate, în baza hotarârii consiliului stiintific si, ulterior, cu aprobarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor. În cazul în care calamitatile afecteaza suprafete de padure, actiunile de înlaturare a efectelor acestora se fac cu avizul administratiei ariei naturale protejate, în baza hotarârii consiliului stiintific, aprobate ulterior de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor;
hh) activitatile de protectie a padurilor, actiunile de prevenire a înmultirii în masa a daunatorilor forestieri, care necesita evacuarea materialului lemnos din padure în cantitati care depasesc prevederile amenajamentelor, se fac cu avizul administratiei ariei naturale protejate, în baza hotarârii consiliului stiintific si, ulterior, cu aprobarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor;
ii) activitati traditionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita capacitatii productive si de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de padure, de ciuperci si de plante medicinale, cu respectarea normativelor în vigoare. Acestea se pot desfasura numai de catre persoanele fizice sau juridice care detin/administreaza terenuri în interiorul parcului sau de comunitatile locale, cu acordul administratiei ariei naturale protejate;
jj) lucrari de îngrijire si conducere a arboretelor, lucrari speciale de conservare cu accent pe promovarea regenerarii naturale si fara extragerea lemnului mort, cu exceptia cazurilor în care se manifesta atacuri de daunatori ai padurii ce se pot extinde pe suprafete întinse, în primul rând de parcele întregi limitrofe. zonelor cu protectie stricta sau integrala, în restul zonei - tampon fiind permisa aplicarea de tratamente silvice care promoveaza regenerarea pe cale naturala a arboretelor: tratamentul taierilor de transformare spre gradinarit, tratamentul taierilor gradinarite si cvasigradinarite, tratamentul taierilor progresive clasice sau în margine de masiv cu perioada de regenerare de minimum 10 ani. Tratamentele silvice se vor aplica cu restrictii impuse de planurile de management al parcurilor si de ghidurile de gospodarire a padurilor în arii protejate;
kk) activitati traditionale de utilizare a resurselor regenerabile, prin introducerea de tehnologii cu impact redus.

   În aceasta zona se remarca o suprafata de padure valoroasa din punct de vedere biologic si peisagistic, situata în UP V Iauna Craiovei O.S. Baile Herculane, u.a. 162 si 163 pe o suprafata de 9,6 hectare în care se impune respectarea unor masuri speciale de conservare:

i) denumirea suprafetei respective: FAGETE SECULARE DIN VALEA CRAIOVEI;
ii) delimitarea pe teren prin marcarea limitei pe arbori, a unei benzi orizontale cu vopsea de culoare galbena. La aceasta actiune vor participa atât reprezentanti de la Administratia Parcului National Domogled - Valea Cernei cât si reprezentanti de la O.S. Baile Herculane;
iii) încadrarea suprafetei în amenajamentul silvic în tipul functional TI - paduri cu functii speciale pentru ocrotirea naturii;
iv) montarea unui panou informativ care contine date despre flora si fauna, scurt istoric, reguli de vizitare a acestuia.
   Totodata pe aceasta suprafata se interzic urmatoarele activitati:
i) recoltarea de material lemnos sub orice forma;
ii) recoltarea de produse accesorii de orice natura;
iii) depozitarea deseurilor de orice natura;
iv) turismul necontrolat;
v) orice alta activitate fara acordul Administratiei Parcului National Domogled Valea Cernei.
d) Zona de dezvoltare durabila a activitatilor umane: cuprinde zonele în care se permit activitati de investitii/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu respectarea principiului de utilizare durabila a resurselor naturale si de prevenire a oricaror efecte negative semnificative asupra biodiversitatii.
   În zonele de dezvoltare durabila se pot desfasura urmatoarele activitati, cu respectarea prevederilor din planurile de management:
i) activitati traditionale de cultivare a terenurilor agricole si de crestere a animalelor;
ii) activitati de pescuit sportiv, industrial si piscicultura;
iii) activitati de exploatare a resurselor minerale neregenerabile, daca aceasta posibilitate este prevazuta în planul de management al parcului si daca reprezinta o activitate traditionala;
iv) lucrari de îngrijire si conducere a arboretelor si lucrari de conservare;
v) aplicarea de tratamente silvice care promoveaza regenerarea pe cale naturala a arboretelor: tratamentul taierilor de transformare spre gradinarit, tratamentul taierilor gradinarite si cvasigradinarite, tratamentul taierilor progresive clasice sau în margine de masiv, tratamentul taierilor succesive clasice ori în margine de masiv, tratamentul taierilor în crâng în salcâmete si zavoaie de plop si salcie. În zonele de dezvoltare durabila din parcurile nationale se pot aplica tratamentul taierilor rase în arboretele de molid pe suprafete de maximum 1 ha, precum si tratamentul taierilor rase în parchete mici în arboretele de plop euramerican;
vi) activitati specifice modului de productie ecologic de cultivare a terenului agricol si cresterea animalelor, în conformitate cu legislatia specifica din sistemul de agricultura ecologica;
vii) alte activitati traditionale efectuate de comunitatile locale;
viii) activitati de constructii/investitii, cu avizul administratorilor ariilor naturale protejate pentru fiecare obiectiv, conforme planurilor de urbanism legal aprobate.
   Zona de dezvoltare durabila a fost împartita în mai multe zone care au fost denumite dupa numele unitatii de productie în apropierea careia se gasesc sau din care fac parte.